۱۴۰۳-۰۱-۲۳

شمس الدین امانتی

برگی از تاریخ

برگی از تاریخ به مناسبت برگزاری کنگره دوم کومه له، در فروردین ماه سال ۱۳۶۰.

برگرفته از خبرنامه کومه له.

-چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

دومین کنگره سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان ایران (کومه له)، در نیمهٔ اول فروردین ماه سال ۱۳۶۰، با موفقیت برگزار گردید. برگزاری این کنگره از لحاظ دستاوردهای تئوریک آن، بزرگترین گام انقلابی در حیاط سازمان ما بشمار می رود.

کنگره دوم کومه له با صداقت و صراحت انقلابی، بینش های انحرافی گذشتهٔ سازمان ما و جنبش کمونیستی ایران را مورد انتقاد قرار داد.

کنگره دوم، انحرافات ایدئولوژیک اصلی سازمان ما را به عنوان پوپولیسم (خلق گرائی و مخدوش كردن صف مستقل پرولتاریا) و اکونومیسم (درک محدود از وظایف پرولتاریای آگاه و دنباله روی از جریان خودبخودی) فرمول بندی کرده و مورد انتقاد پرولتری قرار داد و در ضمن به این نتیجه رسید كه اینها، انحرافات اصلی جنبش کمونیستی را نیز تشکیل می دهند.

انتقاد ما از خود و از جنبش انتقادی انقلابی بود، یعنی انتقادی كه در عین نفی جنبه های اشتباه آمیز کومه له و جنبش، جنبه های درست و مثبت آن را، دستاوردهای انقلابی آن را بسط و تکامل داده و بمرحلهٔ عالی تری رسانید.

انتقاد از مواضع مبارزه و نه از مواضع انفعال و سُستی، به همین دلیل کنگرهٰ دوم روحیهٰ انقلابی سازمان ما را بالا بُرده و توان و عزم ما را در مبارزه با مشکلات و سختی های راه انقلابیمان بمراتب افزایش داد.

کنگرهٔ دوم کومه له، پس از بحث های سازنده و رفیقانه، خطوط اصلی برنامه و موضع ما را به صورت قطعنامه هایی فرمول بندی کرده و تصویب نمود.

بدین ترتیب کنگره وحدت ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی ما را پیرامون خطوط تصویب شده تحکیم بخشید.

دومین کنگرهٔ کومه له، جنبش مقاومت را به مثابهٔ جنبشی انقلابی و دموکراتیک بر علیه هیات حاکمهٔ بورژوازیی ایران و عرصه ای از تداوم قیام بهمن ماه شناخته و بر روی شرکت و پشتیبانی فعالانه از آن تاکید ورزید.

در عین حال محدودیت های جنبش مقاومت را بروشنی یادآور شده و لزوم پیوند جنبش مقاومت را با جنبش کارگری و انقلابی سرتاسر ایران خاطرنشان نمود، پیوندی كه کل جنبش انقلابی ایران را نیرومندتر خواهد ساخت.

کنگره دوم کومه له، محدودیت فعالیت ما را مورد انتقاد قرار داده و با تدوین خطوط برنامهٔ پرولتری شاهراه پیوند با طبقه کارگر را برای ما گُشود. این کنگره بر روی ضرورت ایجاد حزب طبقه کارگر ایران به عنوان راهگشای شرکت مستقل طبقه کارگر در انقلاب تاکید نمود و در عین حال به این نتیجه رسید كه در شرایط کنونی تدوین برنامه، حلقهٔ اصلی برای ایجاد حزب می باشد.

بدین ترتیب مبارزهٔ ایدئولوژیک حول برنامه را کاملا ضروری تشخیص داده و وحدت پیرامون آن را اصولی دانست.

کنگره دوم کومه له، ضرورت انتشار اُرگان را تصویب کرد و نقش آن را در امر ترویج، تبلیغ، سازماندهی و در امر مبارزهٔ ایدئولوژیک و وحدت ایدئولوژیک روشن ساخت. ما در آینده، در شماره های مختلف اُرگان، مصوبات کنگرهٔ دوم را بسط داده و تشریح خواهیم کرد.

کنگره دوم کومه له، همچنین هیئت مرکزی کومه له را انتخاب نموده و بطور کلی مرکز را در قسمتهای مختلف و در تمام سازمان تحکیم بخشید.

با همهٔ آنها ما به كمبود های کنونی خود نیز اذعان داریم و دستاوردهای کنگرهٔ دوم را تنها مقدمه و یا اقدام اولی در مسیری می دانیم که، باید با تمام قوا و با همکاری ر فیقانهٔ همهٔ نیروهای واقعا پرولتری در آن گام برداریم.

ضروری است این نکته توضیح داده شود، كه تامین امنیت این کنگره و همچنین تدارکات و ارتباطات آن در سایهٔ آن دموکراسی انقلابی میسر شد كه پیشمرگان انقلابی سازمان ما در کُردستان حافظ آنند.

ما بدین وسیله درود های انقلابی خود را به همهٔ آنها ابراز داشته و برگزاری موفقیت آمیز کنگرهٔ دوم کومه له را، به تمام رفقا و به تمام انقلابیون پیگیر پرولتاریا تبریک میگوییم.  

 

 

شمس الدین امانتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر