۱۴۰۳-۰۱-۳۱

امین بیات

کوه موش زائید

 

 باشکست مفتضحانه سپاه ،دست جنایتکارشانرا با دادن شعار های پوشالی رو کرد)

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

 

رقص سیصد تا پانصد موشک ، راکت و پهباد  سپاه در آسمانهای منطقه تا مرزاسرائیل سقوط کرده  هدف قرارگرفتند و تنها 4 موشک وارد خاک اسرائیل شدند و کودکی را زخمی کردند،به بهانه انتقام حمله یک موشک به محل جلسه سرداران  تروریستسپاه در دمشق که منجر به  کشته  شدن هفت جنایتکار شد،انجام گرفت.

من مدافع حمله نظامی اسرائیل به فرقه ی تروریست شیعه و ضد ایرانی نیستم اما مردم از دختران ،زنان ، جوانان و اکثریت بالاینوددرصد معتقدند کهعوامل نظامی،امنیتی سپاه جنایتکار جمهوری اسلامی برایآنها خطرناکترازارتش اسرائیل هست، در حقیقت مشاهده میشود که مردم در ایراننسبت به حمله نظامی اسرائیل ذهنیت مثبت دارند.

اسرائیلوجمهوری اسلامی هردو جناح به جنگ احتیاج دارند برای بقای خود،بازیگران مدافع هردو جناح جنگ مانند آمریکا ، فرانسه، آلمان و انگلیس و... با جناح همتای خود  چین و روسیه با حمایتهای مالی ونظامی خود هیزم بیاربرافروختن آتش جنگ هستند، واز هرطرف که کشته شود بفع سرمایه و منافع بیشتر آنها خواهد بود .

این جنگ یک برنده  دارد و آن سرمایه داری جهانی است، که بطورحتم این کشورها برسرتقسیم منافع و منابع نفت و گازبنفع اسرائیل درآخر دور یک میز مذاکره خواهند نشست و هر کدام که بیشتر درخدمت بر افروخته نگهداشتن جنک بوده اند سهم بیشتری خواهند گرفت، واینجاست که بخشیازخاک اکراین رابه روسیه هدیه خواهند کرد وادامه کمکهای نظامی و مالی را قطع خواهندنمود و روسیه، چین رامجبورخواهند کرد که دست ازحمایت جمهوری اسلامی تروریست بر دارد، در اینجا وظیفه مردم ایراناین است که مواظب توافقات اینگونه نشستهای سرمایه داران  امپریالیست باشند که هیچ نماینده ای از طرف این کشورها را برای اداره امور و جانشینی جمهوری اسلامی نه پذیرند،و آگاهانه خود اقدام به تشکیل دولت موقت تا برگزاری انتخابات آ زاد، دست رد به سینه امپریالیستهای شرق وغرب بزنند غیر از این  آش پخته توسط آنها را دوباره باید میل کنند.

مردم در شهرهای مختلف باید بهر وسیله ای شده  با سپاهیان تروریست و ضد ایرانی برخورد کنند آنطور که میتواند و نگذارند که این جانیان فرزندان دختر و پسر ایران را به شیوه های مختلف بکشند.

حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی مقابل اسرائیل که بصورت نمایشی و با تبلیغات دروغین انجام گرفت و با شکست روبروشد که درحقیقت ملاها بدام اسرائیل افتادند،بطورجدیواکنش اسرائیلوشرکاء رابدنبال خواهد داشت واین جا است که آمریکا وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامیدر کناراسرائیل خواهد شد، وحد اقل چند جایگاه استراتژیک ومهم را با حمایت فرانسه،انگلیس،  آلمان که در خدمت اهداف سرمایه داری جهانی باشد خواهند زد،ازجمله پایگاههای اتمی.

 

دوسال ازجنگ روسیه علیه اکراین میگذرد، اما هنوزاین جنگ درمحدوده اکراین باقی مانده و به سایر کشورها سرایت نکرده است،اما اگر درخاورمیانهجنگ ادامه یابد این جنگ دامنه اش وسیعتر خواهد شد ،زیرا این منطقه دارای منابع نفت وگاز وسایر منابع زیر زمینی که هفتاد درصداحتیاجات کشورهای امپریالیستیسرمایه داری را تامین رامینمایدو اگر این جنگ طولانی شود که خواهد شد تا کسب کامل منافع سرمایه داری جهانی، واگربیشتر ادامه یابد بحران انرژی در جهان بحد بالا خواهد رسید و مشکلات عدیده دیگر ایجاد خواهد کرد.

عواقب این جنگ  درایرانموجب بمباران پالایشگاهها، چاه های نفت وانفجار آنها خواهد شد،کلیه مراکز حساس اتمی درایران مورد حمله نظامی خواهند گرفت که غیر قابل استفاده بعدی باشند،پادگانهای سپاه تروریستی برسرشان خراب خواند شد،نیروهای نظامی نیز موردحمله قرارخواهند گرفت و نابود خواهند شد،جامعه درتحولات داخلی دچار کمبود مواد غذائی،آب وموجب بیکاریوفروریختن بیمارستانها بخاطرکمبود پزشک و دارو و برقو آب، و درصورت بحرانی ترشدن کشورهای عراق،سوریه،لبنانو چندین کشور هم زمان یک جنگ را آغاز خواهند کرد، نیروی قدس سپاهدر اردون هم توسط آوارگان فلسطینی در گیر خواهند شد که درچند روزگذشته حملات متمادیبه سفارت اسرائیل کردند، ودرکشوریمن حوسیها که با توجه به قدرت نظامیتوان دامن زدن بجنگرا داشته،مورد حمله نظامی قرار خواهند گرفت، البته تلاش عوامل سرمایه داری جهانی برای مهار این کشور ها ادامه دارد و طی دو روز گذشته در بغداددولت آمریکا نشستی با دولت عراق برگزار نمود که موجب بستن و امضاء قراردادی مبنی بر اهداءکمکهای نظامیآمریکا به عراق ودر مقابل دراختیار گذاشتنآسمان عراق به ارتش آمریکا بود، در حقیقت "عمق استراتژیک" جمهوری اسلامی در اختیار ارتش آمریکاقرار گرفت.

کویت،عربستان سعودی،قطر،امارات متحده عربی،عمان که در این کشورها آمریکا دارای پایگاه  نظامی هست که  بهرصورت درگیرجنگ خواهند شد،پساین جنگ جنگی منطقه ای است،ومیتواد دامنه اش وسیعترهم بشوددر صورت  ادامه چنین شرایطی تبدیل  به جنگ  سوم جهانی خواهد شد.

همچنانکه در اوایل اسرائیل ادعا کرد که قصد نابود کردن حماس را دارد و ما دیدیم که بیشتراعضاء حماس یا در زیر زمینها خفه شدند ویا در درگیریها کشته شدند، و تا بحال بیش از یکصد هزارزخمی و بیش از چهل هزا رکشته در غزه داشته است ، امروز دولت  فاشیستی  اسرائیل مدعی سرنگون کردن جمهوری اسلامی توسط حمله نظامی است که مردم هم با این نظر موافقند.

پس هر دو جناح در گیر در جنک یعنی اسرائیل فاشسیت، و متجاوز، جمهوری اسلامی آدم کش و قاتل جوانان ایران  اگر مهار نشود  اقدام به کشتاردسته جمعی مردم ایران خواهد نمود، وبا نا امن کردن منطقه وبا دامن زدن به جنگ ، طرف مقابل را مجبورخواهند کرد، که البته آنها خواهان رساندن جمهوری اسلامی به این مرحله میباشند تا به بمباران ایران اقدام کنند.

اما بطور ریشه ای چه خواهد شد؟

فرایند داخلی برای تغییرات اساسی درجامعه شرایط مخصوص بخود را میخواهد که احتیاج به اطلاعات کافی و تشکل یابی مستقل دارد، بعد از قتل عمد "مهسا امینی" روند آگاهانه اعتراضات بصورت گسترده شروع شد، مدیریت و سازماندهی را خود مردم از کلیه اقشار بدست گرفتند،و آنرا بمرحله تثبیت رساندند، و میروند تا آنرا با اعتراضات خود به اعتراضات سراسری تبدیل کنند که تا حد زیادی موفق هم شدهاند،زنان و دختران و جوانان در کل در حمایت از زنان و دختران و جوانان انقلابی  رژیم را مجبور به عقب نشینی کردند و مصمم هستند که برای بعد از جمهوری اسلامی جایگزین مردمی تدارک ببینند تا بتوانند بعد از سرنگونی اقدامات اساسی برای تغییرات مفیددر جهت خدمت به مردم بکنند، جمهوری جهل و جنایت پس از شکست در حمله به اسرائیل نیروهای سرکوبگر خود را برای بوحشت انداختن میان مردم دو باره به خیابانها آورده، تمرکز عمومی زنان ، دختران و جوانان باید در مقابله با مزدوران رژیم شیعهو تروریست باید حصمانه برخورد داشته باشنددر مقابل سرکوب زنان و دختران،در جهت مجبور کردن آنها به پوشش اجباری، زیرا آینده برای جوانان روش نیست،و دیگر مشروعیت برای رژیم در کلیت را بی معنی میدانند، راه خروج مختل کردن دستگاههای امنیتی، انتظامی و پاسداران جنایتکار و سرکوبگر میباشدکه دست آنها را قبل از  اقدام به کشتار و جنایت  قبل از سرنگونیشان،کوتا ه  کنید ، این وظیفه نیروهای انقلابی است البته با شیوه انتخابی خود است ، "جنبش زن، زندگی، آزادی"به این نتیجه رسیده است که دیگر کل نظام تروریستی و آدم کش، ضد ایرانی شیعهرا نمیخواهد ، اما آیا میداند چه میخواهد؟ بنظر من باید در مسیر کسب آزادی،نان ،کار و رفاه اجتماعی و استقلال سیاسی  قدمهای حساب شده بردارد تا موفق شود.

بالاخره جنگ ادامه خواهد یافت و غرب و شرق به آن دامن خوهند زد، جمهوری اسلامی جنایتکار چهل و پنج سال است که مردم  ایران را با حمایت سرمایهداری جهانی بهگروگان گرفته و انواع واقسام تعدی وجنایت علیه این مردم بی دفاع  انجام داده است ، مردم بالای نود درصد دیگر این جانیان جمهوری اسلامیشیعه را برسمیت نمی شناسند و حتی از اسلام متنفر و فاصله ی چشمگیری گرفته اندو حتیآخوند ها بصورتمعمولی جرات حضور در خیابانها را از ترس مردم ندارند، و در افکار عمومی جهان نیز بعنوان بزرگترین دولت تروریست معرفی شده است.

"کوه  موش زائید" حمله نمایشی سپا آبروی نداشته آنها را بیشتر برد،و دست آورد جمهوری اسلامی طی چهل و پنج سال اخیر رساندن دلار به هزار برابر اول انقلاب شد.

مردم در ایران از زن و مرد و جوان و مسن به این نتیجه رسیده اند که "دشمن دشمن من دوست من است" این شعار اکثریت مردم ایران است، و اگر اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نظامی کند مردم در خلع سلاح آنها کمک خواهند کرد،جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل با آتش بازی کرد و فکر میکرد چهارشنبه سوری است.

18.04.2024

 

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر