۱۴۰۳-۰۲-۲۸

امین بیات

شکست طرح تروریستی نور و ادامه دراز مدت جنگ در غزه و آینده ایران

 

Amin.bayat@googlemail.com

https://facebook.com/amin.bayat.9

شواهد  در ایران نشان از شکست "طرح نور" را  میدهد، و جامعه در مسیر جنگ خیابانی با عوامل رژیم تروریستی و ضد ایرانی در حرکت، جامعه آماده انفجار است و مردمان ایران  و بخصوص دختران ، زنان و جوانان دیگر تحمل این جانیان را در خیابانها ندارند و دختران و جوانان که در حال مبارزه با "گشت ارشاد"هستند را مورد حمایت قرار داده اند،و در درگریهای "گشت ارشاد" و دستگیری دختران با پلیس در گیر میشوند، و دولت تروریستی اسلامی آنها را ضد اسلام خطاب میکند.

احیای"گشت ارشاد"و وصل کردن آن به جنگ در غزه بین دولت فاشیستی اسرائیل و تشکیلات تروریستی حماس، در جهت تهدید مردم و در برابر شکست مفتضحانه مقابل اسرائیل میگویند اگر به جمهوری اسلامی  بیشتر  تجاوز شود ما "گشت ارشاد" را  بجان دختران ، زنان و جوانان ایران می اندازیم، فیلم ها  و  ویدئوها نشانگر این  واقعیتها میباشند،قتل عمد دخترانی مانندزنده یادان نیکا شاکرمی،مهسا امینی و صد ها مورد دیگر قتل اینچینینی،نمونه های وحشیگری و جنایتکاری آخوند خامنه ای و دارو دسته جنایتکارش میباشد، تبلیغ حزب الهی ها و  زنان کلاغ  سیاه ها و حضور آگاهانه درخیابان برای سرکوب، نشان ازضعف دستگاه سرکوب میدهد، دختران و جوانان انقلابی دیگر با فاطی کماندو های  عقب مانده برخورد جدی با حمایت مردم  میکنند، که موجب عقب نشینی  "گشت ارشاد " شده است.

مردم  به این نتیجه رسیده اند که اگر با "گشت ارشاد" برخورد جدی نکنند رژیم علاوه  بر زنان چادر سیاه وحشی و پلیس ، با کشاندن افغانها و سازماندهی فاطمیون در خیابانها برای سرکوب و ایجاد وحشت میان دختران ، زنان و جوانان، هر روز نمایانتر میشود، افغانهای طرفدار جمهوری اسلامی را که آمادگی در جهت سرکوب مردم را دارند در  دستورکارقرار داده اند زیرا دریافته اند که نود درصد مردم با سرکوبها مخالفند، مردم دریافته اند که "گشت ارشاد" همان داعش است، داعش حکومت جمهوری اسلامی است، مردم نشان دادند که دارای مدنیت هستند و با اعراب بدوی خط خود را جدا کرده اند.

عملکرد ظالمانه و فاشیستی  داعشی جمهوری اسلامی ، تحقیر زنان و دختران به شیوه غیر انسانی حکومت داعشی فقاهتی ،نشان از آن دارد که مردمان ایران برای ادامه زندگی و دست یابی به یک زندگی شاد و انسانی را با بودن نظام اسلامی در تضاد می  بینند و باید برای گذر از آن از هر شیوه ممکنه از جمله  روش مسلحانه ،بهره بر گیرند.

منعمیقا مخالف جنگو نسل کشی درغزه و یا در اکراین هستم و این جنگها تنها مردمی که در مناطق جنگیزندگی میکنند دچار تلفات جانی و مالی میشوند و زیر ساختها بنابودی کشیده میشود  و این نشان میدهد که سرمایه داری جهانی توسط دولتهای نماینده خود  دامن به ادامه جنگ میزنند که اولا نفاق می افکنند بین مردم مناطق و سرمایه داری در دید نهایی مواظب است که اسلام و عقب ماندگی تئوری آنها بطور کامل از بین نرود این  سیاست  مزورانه دولت آمریکا بوده و هست .

جنگ در غزه و اکراین بیش از پنجاه در صد زیر ساختهای مناطق جنگی را از بین برده و ادامه داردو این برنامه برای بعد از جنگ توسط سرمایه داری جهانی  نیز طرح ریزی شده است که بعد از تقسیم غنائم جنگی ،طرح بازسازی در دستورکار آنها قرار خواهد گرفت،و از طریق دوبهم زنیو ایجاد ترس از همدیگر این کشور ها را وادار بخرید اسلحه خواهند کرد،در کشور های جنگ زده کلیه در آمد ها به جیب شرکتهای بزرگ اروپائیو آمریکائی سرازیر میشود ، تا کارخانجات اسلحه سازی آنها بازسازی و مدرنتر شود برای جنگ بعدی ،آماده شوند.

مردمان ایران پس از چهل و پنج سال دریافتتد که مشکل اصلی در ایران  اسلام است،که باید از ایران رخت بر بندد ، مردم زمانیکه با چشم خود می بینند و با وجود خود لمس میکنندکه "گشت ارشاد"چگونه با دختران ایران رفتار وحشیانه و تروریستی انجام میدهندو دختران را عمدی میکشند، یا زندانیها  با  تزریق مواد  شیمیائی کشنده ،  آزاد میکنند تا در عرض چند روز بمیرندو کلیه اینگونه کشتارهای عمدی را بنام خود کشی به جامعه ارائه میدهند،و این در حالیست که مردم دیگر به دروغها ی عوامل امنیتی رژیم اسلامی نه باور دارند و نه دیگر توجهی به آنها میکنندو با نفرتی عمیق از گشت ارشاد و عوامل امنیتی و آخوندها دیگر  بر گشت پذیر از مسیر سرنگونی نیستند ، مردم هر روز از روز قبل بیشتر تنفر نسبت به آخوندها پیدا میکنندو آماده میشند برای سرنگونی حکومت تروریستی اسلامی ،کار مهم مردم امروز در ایران حمایت از مبارزین دخترو پسر مبارزعلیه تمایت رژیم منحوس اسلامی باید باشد.

آگاهیطبقاتی:ادامه مبارزه درسطح جامعه موجب این شده که مبارزه دختران،زنان و جوانان ازکلیه اقشار جامعه در دفاع از حجاب آزاد  در راستای نابودی رژیم تبهکار و آدم کش اسلامی، در عمل و درخیابان با جنبش کارگری ،معلمان،بازنشستگان  و سایر اقشار طبقات مختلف جامعه همبستگی ایجاد شود و این خودنشان از افزایش آگاهی طبقاتی در جامعه را نوید میدهد،زیرا نیروهای سیاسی و افکار عمومی در مقطع انقلاب 57 که با پشت کردن به تظاهرات زنان در پنجاه و هفت و نا دیده گرفتن حقوق زنان ، دیدیم که 45 سال طول کشید تا اقشار مختلف به این نتیجه برسند که همبستگی با زنان گامی اساسیبه جلو میباشد برای سرنگونی رژیم اسلامی،دیگر دوران تظاهر به آزادمنشیو دمکرات معابی بسر آمده ،و دست تشکلهای بورژوازی برای مردم روشده،حتی اگر این نیروهای بورژوازیمذهبی بخواهندادامه حیات سیاسی داشته باشندباید بر خلاف رفتار عقب مانده و ضد ایرانی خود در انقلاب 57 که بیخردانه از رژیم اسلامی حمایت کردند امروز دیکر آن اشتباه فاحش گذشته را با اسلام ستیزی در حمایت از مردم جبران کنند،با مبارزه آشتی ناپذیر مردم با کلیت رژیماسلامی همدست شوند،نیروهای بورژوازی در ایران و یا در خارج جزء همکاران رژیم سرمایه داری تجاری هستند،و تا زمانیکه خط و مشی خود را نسبت به اسلام تغییر ندهند باید مورد حمله نیروهای مترقی قرار بگیرند، و میدانیم که جامعه جهانی بورژوازی آگاهانه چشم خودرا به روی جنایات رژیم اسلامینسبت به کشتار دختران و زنان و جوانان ایران بسته اند و تنها به اخطار های بی محتوا بسنده کرده اند.

جنگ اسرائیل با حمایت آمریکا و کشور های صنعتی در اروپا برای نابودی تشکیلات تروریستی حماس ادامه خواهد یافت، و مسائلی چون ندادن اسلحه از جانب آمریکا، وبرقراری آتش بس همه بازیهای مزورانه امپریالیستی است،حماس نابود میشود ، حزب الله لبنان با دادن تلفات و قبول شکست عقب نشینی از مرز اسرائیل را انجام خواهد داد، و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد  و این یکی از اهداف امروز اسرائیل ،آمریکا و اتحادیه اروپا میباشد، و در نهایت بعد از بر چیدن و نابودی کامل حماس،  زمین غزه به کشور اسرائیل افزوده خواهد شد، مسبب کشتار چهل هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از دویست هزار نفر در مرحله اول تشکیلات تروریستی حماس میباشد ، که با حمایت نظامیو مالی جمهوری اسلامی گور گردانهای نظامی حماس را در تونلها  کندند و کشتار سران سپاه تروریستی و در آینده کلیت نظام اسلامی را سرنگون خواهند کرد.

نتانیاهوی فاشیست جنگ طلب میگوید "یا ما یا آنها " این به این معناست که کاملا روشن و بی مهابا تصمیم بهنابودیحماسجدی است و جمهوری اسلامی هم درداخل بدنبال شعاردادن،و درسطح بین المللیبه التماس افتاده اند، جسته و گریخته هر از گاهی هواپیماهای جنگی اسرائیل افرادی از سپاه قدس سپاه تروریستی پاسداران را کتلت میکنند.

حمله هفت اکتبر درعمق استراتژیک ،یک سیاست زیرکانه امپریالیستی و از قبل برنامه ریزی شده بود ، من هر گز به این مسئله اعتقاد ندارم که اسرائیل یا آمریکا و همچنین چین و روسیه از حمله حماس مطلع نبودند،بلکه روز شماری میکردند که چه زمانی حماس حمله را آغاز کند،تا بهانه کافیبه دست اسرائیل و آمریکا بیفتد که تصمیم به پایان دادنعمرحماس و جمهوری اسلامی بگیرند،تظاهرات پنجاه هزار نفری در شهرک های اسرائیلکه شعار آنهاافزودنغزه بهخاک اسرائیل بود شنیده شد،این است خودآن واقعیتی که فاشیستهای دولت متجاوز صیهونیسم در سر می پرورانندو از هم اکنون در تدارک شهرک سازی و اخراج فلسطینیها از غزه هستند.

نتانیاهو میگوید تا زمانیکه حماس وجود دارد،در مورد آینده غزه نمیتوانیم تصمیم بگیریم ،وقتی حماس بگورستان تاریخ سپرده شد،بعد می نشینیم و تصمیم میگیریم که در غزه چه خواهیم کرد، البته نتانیاهوو دولت اسرائیل با کمکآمریکا برنامه حتی نوشته شده برای بعداز حماسدر رابطه با سرنوشتغزه دارند، این برنامهها با جنگ اکراین گره خورده و در تدارک سازش با پوتین با مییانجی گری چین هستند، زیرا  اگر چنین نشود تمام برنامه های چین  و روسیه در ارتباط با سازمان "بریکس" با شکست روبرو خواهد شد.

رژیم جمهوری اسلامی نه دیگر قابل دوام است و نه قابل اصلاح و ا ز درون پوسیده شدهو بالای نود درصد مردم با این رژیم مخالفندو دیگرحقانیت برای او و اسلامش قائل نیستندو اسلامشیعه در ایران با شکست مفتضحانه روبرو شده است و وضعیت  در جمهوری اسلامی به آخر خط رسید،و روزیکه سیل خروشان جمعیت میلیونی در خیابانها سرازیر شوند دیر نیست، رژیم به دست و پا زدن افتاده،  در درون دانشگاهای ایران بگیر و ببند و اخراج و زندان حاکم است ولی در رابطه با دانشجویان معترض دانشگاههای آمریکا بنوعی شیادانه به تبلیغ آنها پرداخته و این در حالیست که 87 درصد این داشجویان برایشان اتفاقاتی کهدر کل خاورمیانهدر اثرجنگ  رخ داده است برایشان بی اهمیت است و بخشی هم که هوادار اسرائیل هستند، در کل فضای سیاسی ایجاد شده تبلیغاتی است.

سازمان ملل حتی بجای افشاء عملیات تروریستی حماس آنها رامورد پشتیبانی قرار میدهندو در وسط جنگ بعد از عملیات 7 اکتبر به حماس پاداش هم میدهد به اینصورت کهرای به رسمیت شناختن یکدولت فلسطینی.

کشورهای سرمایه داری جهانیدرغرب و آمریکا قصد اینکه اسلام و حکومتهایاسلامی از خاور میانه برچیده شوند و بجای آنها حکومتهای سکولار دمکراتیک ایجاد شود را ندارند، دیدیم که چطور خمینی  یک آخونددلقک را بر سرنوشت میلیونها ایرانی حاکم کردند، و یا در افغانستان طالبان تروریست و وحشی را بر سرنوشت مردم گماردند، در حقیقت منافع سرمایه داری ایجاب میکند که قوانین ارتجاعی اسلامی برخاورمیانه حاکم باشد تا منافع مالی آنها در دراز مدت تامین شود،یعنی اسلحه بفروشند و اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشند،و معتقدند گروههای اسلام گرا منافع سرمایه داریرا بهتر از نیروهایدیگر تامین میکنند،قوانین و قطعنامه های سازمان ملل متحد هم هیچگونه اعتباری ندارند،کلیه نیروهای تروریستی را در خاور میانه سرمایه داری جهانی سازماندهی کرده است و از لحاظ مالیبه طرق مختلف پشتیبانی کرده و با تبلیغات مذهبی مردم منطقه را بگرد آنها جمع کرده اند ،نمونه های خمینی و طالبان.

دولت اسرائیل ادعا میکند که ما بهر قیمتی باشد موجودیت اسرائیل را تامین میکنیم یعنی اگر لازم باشد از بمب اتم هم استفاده خواهیم کرد.

حقیقت این است که در جامعه ایرانی امروز برای عوامل رِژم هم مسلم شده که اکثریت  نود در صدی  مردم ایران بخاطر منافع خوددر کنار اسرائیل قرار گرفته اند نه اینکه سیاست جنگی و تجاوزی اسرائیل را قبول دارند نه بلکه بخاطر اینکه اسرائیل عوامل تروریست و آدم کش جمهوری اسلامی را که در ارتباط با "جنبش زن،زندگی،آزادی"برای دختران و زنان مشکل ایجاد کرده اند از میان بر میدارد،سرداران تروریست سپاه میگویند که اگر اسرائیل موفق شود ما بر سر دختران و زنان ایران به زور چادر خواهیم کرد.

البته هیچ بعید نیستآخوند جنایتکاری مانند خامنه ایبا نتانیاهوی فاشسیتدرحال حاضرو درکل آخوندهای موثرو با نفوذ با دولت صیهونیستی در مقاطعی بنفع هم کنار بیایندتا با این توافقات ایرا ن و ایرانی را نابود کنند، شواهد چنین نشان میدهد که هر دو ضد ایرانی و تلاش خود را برای نابودی ایران مشترک بکار میگیرند،به احتمالزیادبخش تاثیر گذار سپاه تروریستی عوامل اسرائیل و آمریکا هستند،خدمتی که سپاه جنایتکار پاسداران و سید علی مزدور در حمله نمایشی به اسرائیل انجام دادند،آمریکا، انگلیس،آلمان،فرانسه ،عربستان سعودی،اردو ن و...در دفاع از اسرائیل متحدا ،راکتهای شلیک شده بسمت اسرائیل را سرنگون کردند و یکی دو تا هم به خاک اسرائیل راه دادند.

رفتار جنایتکارانه ارتش اسرائیل با مردم فلسطین همان رفتار جنایتکارانه ای است که خمینی و خامنه ای  مزدوران سرمایه با مردم ایران انجام دادندو دریک کلام سی هزار زندانی را درسه روز اعدام کردند، در 88 در سه روز 1500 نفر را کشتند،بخش اعظمی از سرکردگان جمهوری اسلامی یهودی هستند ، یا به زبان دیگر اسرائیلی هستندو با اتخاذتاکتیکهای شیادی آنرا مخفی از مردم نگهداشته اند، بهر صورت ماهیت انقلاب 57 توطئه اسرائیل و آمریکا و... بوده که مردمرا بدفاع از یک  حکومت عقب مانده مذهبی قرون وسطائیوا داشتند کهبعدازچهلوپنج سالتحملاینجانیان، تازه مردم دارند به ماهیتانحرافات گذشته خودکه دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی و جنایات آنها بوده ،پی میبرند، که البته مقصر اصلی این انحرافات نیروهای باصطلاح سیاسی "چپ"مانند حزب خائن توده ، "ملی"مانند" جبهه ملی" خائنو جانیان ملی مذهبی مانند مزدوری بنام بازرگان،از جناحهای مختلف بوده اند و حتی امروزپساز چهل وپنجسال مزدوران طرفداربنی صدرخائن هنوز از حکومت اسلامی دست پخت خود  ،طرفداری میکنند.

اسرائیل ،آمریکا،انگلیس ،فرانسه و آلمان در شروع تداوم بمباران تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی قرار دارند و اولین حمله در اصفهان انجام گرفت، تصور کنید اگر حملات بعدی انجام بگیرد و تشعشعات اتمی را پخش کندچه بلائی برسرمردم خواهند آورد،اینهمه برنامههای امپریالیستی شرق و غرب بوسیله رژیم دست نشانده  اسرائیل ، با همدستی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است.

حال فرض کنیم مردم متحد شدند و این رژیم را سرنگونکردند ، برای آینده سرنوشت مردمان ایران، هم اسرائیل و هم آمریکا و شرکاء تدارک خود را دیده اند،جوانی خوش رو و دست پرورده سیا که اخیرا به دست بوسی سران اسرئیلی فراخوانده شده بود، آقای شاه زاده رضا پهلوی را بخدمت گرفتند، در این رابطه با تبلیغات خطرناکو  مسموم مردم  را مجددا بدام انداخته اند،پس از آنجا که مردم را در غفلت نهائی نگهدارند هنوز شعار ضد اسرائیلی در بخشی از نیروها طنین انداز است و در مقایسه بخش اعظم مردم از آنجا که از جمهوری اسلامی متنفر شده  اند ،ندانسته هوادار اسرائیل و آمریکا و درنهایت نماینده آنها  رضا پهلوی شده اند،در این میانعوامل مزدور و عقب مانده پاسدار که دچار توهم شده اند و شعار ضد اسرائیلی میدهند یکی پس از دیگری تبدیل به "کتلت" شده و خواهند شد،که با توافق آخوند مزدورخامنه ای و... است.

شانسبقای ایران ،سرنگون کردن جمهوری اسلامی بدست خود مردم، و قطع امید از کمک بیگانه ،بلکه با تداوم مبارزهسیاسی و افشاگری در مورد سرمایه داران داخلی وابسته و خارجی است.

اسلام و عملکرد ضد بشریش حد اقل چهل و پنج سال دوام آورد و امروز اسلام است که در ایران شکست خورده این مسئله را خود ملاهای مزدور هم اذعان میکنند ، بیش از 90 درصد مردم مخالف قوانین عقب مانده و ارتجاعی اسلامی شده اند، شریعت اسلامی را زیر سوال برده و دیگر نه اینکه قبول ندارند بلکه متنفرند از اسلام،مشکل اصلی مردم امروز اسلام است، مردم از اسلام عبور کرده اند، قبول ندارند، توهین و اهانت رسمی به قرآن میکنند و آنرا به آتش میکشند،و طرفداران رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی شیعه به آخر خط سقوط رسیده اند، تحریمهای غرب علیه جمهوری اسلامی نیست علیه مردم است.

واقعیتی بود که نود درصد مردمان ایران زمانیکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله ی نمایشی کرد منتظر حمله ی نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی بودند و همچنین تنبیه اعراب حکومتی ، و خلع صلاح  سپاه پاسداران.       فرقه ی اسلامی شیعه در جمهوری اسلامی ضد ایرانی است، جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامیبنفع مردم ایران بودزیرا ازهرطرفکه کشته شود بنفع ایرانیان است،ازاینکه اسرائیل پاسداران را میکشند مردم دلشان خنکو شاد میشود زیرا همین پاسداران در خیابانها دختران و زنان و جوانانشانرا آزار و اذیت کرده و میکشند،وحشی گری مزدوران رژیم با دختران ایرانیدردنیا زبان زد خاصو عام شده است،چرا اسرائیل و آمریکا و اتحادیه یاروپاغیر مستقیماز اذیت و آزار و کشتار دختران ایرانی دفاع میکنند اگر اینطور نیست ، چرا رژیم را تهدید نمیکنند که اگر یک دختر ایرانی بجرم پوشش آزاد کشته شود، ایران را تنبیه میکنیم.

به نظر من همآغوشی و نزدیکی اصلاح طلبان (تاج زاده} و سلطنت طلبان به رهبری عنصرتربیت شده وآماده شده توسط سازمان سیا آقای رضا پهلوی و دست نشانده دولت فاشستی اسرائیل بعداز چهلو پنج سال که از سرنگونی حکومت وابسته شاهو 45 سال مجیز گوئی اسلام،خمینی و خامنه ایو کشاندن جامعه ازلحاظ سیاسی،اقتصادی و اجتماعی به لبه پرتگاه،نشان از وضعیت اسفبار جمهوری جهل و جنایت اسلامی  دارد، و سرمایه داری جهانی نیز امید خود را نسبت به شیخ بطور کلیاز دست داده است،و ازشدت خشم مردم در هراس که میروند طومار  ننگین سلطنت و شیخ را در هم به پیچند، سرمایه داری داخلیبا پشتیبانی سرمایه داری جهانی با بازی کردن سناریورهای جدید قرار است جلوی حرکت و ادامه انقلاب 57 مردمان ایران را بگیرند ،اتحاد و همبستگی این دو جریان ادامه ی سیاست شکست خورده سلطنت و اسلام است، که بنظر من در مقابل مردم به شکست محکومند، زیرا این دو جریان در مسیر یک خط باید بدستور سرمایه داری جهانی همساز هم باشندو حمایت از سیستم سرمایه داری  در برنامه کاریشانو ادامه استثمار طبقه زحمتکش جامعه، در غیر اینصورت سرمایه داری شرق و غرب جهانیتا این حد احمق نیستند که از دستمال کاغذی استفاده شده یکبار دیگر استفاده کنند.

15.05.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر