۱۴۰۳-۰۳-۰۱

سلام زیجی

نه به جنگ و تروریسم دولتهای آدمکش سرمایه داری!

 

توجه شما را به باز پخش لینک گفتگوی من در باره جدال و‌کشمکش آنزمان(۴-۵ سال پیش) امریکا و‌جمهوری اسلامی، جلب میکنم.

اگر چه ماهیت و ریشه کلیه این بحرانها همچنان در کشمکشهای جهان ضد انسانی سرمایه داری نهفته است، اما اکنون مدتها است که دامنه آن گسترده تر و بعد عملی تر و مخرب تری بخود گرفته است.

این جنگ جهانی کاپیتالیستی وارد فاز جهانی تر و تقسیم عملی مجدد جهان شده است.

ارکان ارتجاعی این جنگ بر دو پایه استوار است:جنگ در بعد اقتصادی و‌تکنولوژی و در بخش دیگری در شکل جنگ گرم و بمب دارد پیش میرود!

روشن است که قربانیان اولیه هر دو بعد این جنگ نرم و‌خونین نیز، مانند کل تاریخ نظام نکبت سرمایه داری،جامعه انسانی است!

این جدال و بحرانها در تداوم همان سیاست و اهداف ارتجاعی و تروریستی است،که اکنون در پرتو جنگ جاری و ضد انسانی در غزه و خاورمیانه تا اروپا در اکرائین و روسیه زندگی صدها هزار انسان بیدفاع را به تباهی کشانده اند.

و اما متاسفانه جهان همچنان شاهد عدم حضور یک صف واحد، با اهداف مشترک و قدرتمند ضد کاپیتالیستی و ضد تروریستی ،هم علیه آدمکشی اسلامی و هم علیه بازی دمکراسی امریکائی و همپیمانانشان باشد، هستیم!

طبعا منظور ما از حضور هر نوع صفی( آنگونه که اکنون شاهدش هستیم) نیست!،ما از وجود خلا بسیار جدی "جنبش سوم"ی با صف کاملا مجزا و مستقل سخن میگوییم!

صف مستقل و واحد انقلابی- توده ای و کارگری علیه توحش ‌و قتل و عام، و علیه تروریسم لجام گسیخته از جانب هر دو سوی جنگ تروریستهای اسلامی و اسرائیلی-امریکائئ!

پایان دادن به جنگ و‌کشتار با بر افراشتن پرچم صلح و حق آزاد زیستن برای همگان، طرفداری از استقرار دو کشور مستقل برای مردم فلسطین و اسرائیل باید تاکید نمود!،نه آنچه که اکنون در جریان هست و در بخش عمده آن"جنبش اعتراضی" اوضاع در دست جمهوری اسلامی و حماس و همپیمانان آنها و یا در دست اسرائیل و امریکا و همپیمانانشان میباشد!

در غیاب تامین این چنین صف و سیاست مستقل سوسیالیستی ای،جنگ و ترور و نسل کشی و جنایات سرمایه داری -ملی گرایانه و اسلامی ‌و مذهبی، هرگز پایان نخواهد یافت!

۱۹ مه ی ۲۰۲۴

سلام زیجی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر