۱۴۰۳-۰۳-۱۶

امین بیات

شادی، خوشحالی و شیرینی خوران مردم در قتل عمد رئیسی قاتل

 

Amin.bayat@googlemail.com

https://Facebook.com/amin.bayat.9

ابراهیم رئیسی یکی از افراد موثرو جنایتکار در "هیات مرگ"از جانب خمینی منتخب کشورهای سرمایه داری و بخصوص آمریکابرای کشتار جوانان و نابودی ایران در سال پنجاه و هفت گماشته شد،که با دستور فرا قضائی اعدام هزاران زندانی مخالف رژیم آخوندی درسال 67 در قتل عمد آنهاشرکت مستقیم داشته است،اگر چه در یک جامعه  آزاد میبایست مورد پیگرد قانونی قرار میگرفت و به سزای جنایتهایش محاکمه و مواخذه میشه ،اما با نبود چنین جامعه ای آزاد نه اینکه محاکمه نشد بلکه مورد تشویق خمینی و بعد خامنه ای قرار گرفت و بهپستهای حساس  نیز گمارده شد تا بالاخره دست طبیعت او را بوجه فجیهی در آتش سوزاند وجامعه ازشر یک قاتل حرفهای نجات یافت.

با توجه به نقش رئیسی در اعدامهای دسته جمعی سال 67 که در جریان اعدام هزاران زن و مرد نقش بالائی بازی کرد ،از جانب خامنه ای به او پست ریاست جمهوری اعطا شد،معلوم است که رئیسی پاسخگوئی درمقابل هیچفردیجز خامنه ای نداشته است.

 

"هیات مرگ"بعد از جنگ عراق با جمهوری اسلامی از سال 59 تا 63و بدستور خمینی در جهت قتل و سرکوب  مخالفانجمهوری اسلامی از هیچ اقدام جنایتکارانه ابا، نداشتند.

شادیو شعف مردم  در قتل عمد جلادی بنام رئیسی هم در سراسر کشور و هم در سطح بین المللی چشمگیر و دیدنی بود ،سوختن و کتلت شدن این جانی دل ملیونها انسان را شادکرد و بی صبرانه در انتظار مرگ خفت بار جانی اصلیخامنه ای هستند.

هنوز طبق مراسم مسخره اسلام شیعه چهلم او بر گزار نشده که  جنگ قدرت ،آنهم با این سطح مسخره و برای به انحراف کشیدن افکار عمومی از قتل عمد  رئیسی ،بازی جانشینی او را با شیوه های ارزان" انتخابات" مسخره و معرفی مشتی جنایتکار حرفه ای  و کلاهبردار دیگربرای کسب صندلی ریاست جمهوری یا همان شغل آبدارچی با شیوه های عقب مانده و وحشیانهبجا ن هم افتاده اند،و طشت رسوائی و به پایان رسیدن بساط شیادی مشتی آخوند مزدور بسر رسیده، برای مردم بوضوح آشکار شده است.

مرگ و قتل عمد رئیسی جنایتکار در درون رژیم فاسد بحران ایجاد کرده است،آخوندها و پاسداران برای پاره کردن هم بخاطر قدرت و ثروت از هیچ برخورد غیر انسانی نسبت بهم ابا ندارند چه رسد که این جانیان بخواهند حتی در حرف در خدمت مردم باشند.                                                                                                              

 درسرنوشت همه رئیس جمهور ها بدون هیچگونه تفاوتی دو آخوند جنایتکار  خمینی و خامنه ای دخالت مستقیم داشته اند،بحران مشروعیت شریعت اسلام با قتل رئیسی بیشتر بالا گرفت،و این بحرانهای اقتصادی،نظامیو سیاسیموجب تصویه حسابها شده است،کار بجائی رسیده که میکشند و با تردستی آخوندی چگونگی واقعیت قتل یا مرگ عمدی را مخفی نگهمیدارندو دسته جمعی برای فردی که اورا کشته اند نماز مشترک بر گزار میکنند،اما "طرح نور"مقدمه پایان یافتن جمهوری اسلامی را رقم زده است .                                                                                       

جنگ در غزه و عواقب آن،در مطالب گذشته گفتم کهادامه جنگ در غزه موجب سقوط جمهوری اسلامی خواهدشد،وقتیمردمدرغزهازشنیدن وچگونگی مرگرئیسیووزیر امور خارجه اشبهعمق جنایاتیکه تروریستهای "حماس" با کمک جمهوریاسلامی در غزه انجام داده اند پی میبرند ،ابراز شادمانی میکنند، ابراز شادی و شعف مردم در قتل عمدجلادی بنام رئیسی در سراسر ایران و هم در سطح بین المللی چشمگیر و دیدنی بود و دل ملییونها ایرانی در خارج از کشور و بالای 90 میلیون ایرانی در ایران را  شادمان کرد،عواقب وحشتناکتر دستگاههای مختلف در جمهوری اسلامی و دولت تروریستی آنرا دچار وحشت کرده است.

 

 

آمریکا و دولتهای سرمایه داری جهانی برای حفظ منافع خود سیاستهای ویرانگتر و  وحشتناکتر در دستور کار روز   خود دارند با نقشه و پیاده کردن آنها توسط عوامل وابسته بهدولت فاشیستی اسرائیل برای مردمان ایران هر  روز   روشن تر  دیده  میشوند.

 مسخره نیست که روسای جمهوری کشورهای اروپائی  که مدعی  دمکراسی  هستند، پیام تسلیت  به آخوندها میفرستند                                                                                                                                                    

 و در سازمان ملل برای مرگ یک جانی و قاتل و رئیس یک دولت تروریستی یک دقیقه سکوت  اعلان  میکنند ، نه

اینکه ندانند عملکرد رئیسی و کلیت جمهوری اسلامی چیست ، نه میدانند که 45 سال است حکومت وابسته  به آنها

خوب مردم ایران را قتل عام کرده و منافع آنها را تضمین کرده است .

 

حضور میلیونی اتباع افغانی در مرگ رئیسی باید هشداری بزرگ بمردم ایران باشد، بنظر من رژیم جنایتکار اسلامی و سپاه تروریست پاسداران به پایان کار خود رسیده اند، برای حفظ بقای خود اقدام به برنامه ریزی مشترک با طالبانیها کرده اندو  میلیونها افغانی را به ایران کوچ داده اند،تا در فرصتهای مناسب از آنها برایشرکت در انتخاباتها و سرکوب مردم استفاده کنند.

برنامه آمریکا و سرمایه داری جهانی هم در این راستا بوده است،آمریکا با پشتیبانی از طالبان و  در اختیارگذاشتن مهمات  نظامی اسلحه ،تانک و راکت در اختیار مشتی سنی تروریست بنام طالبان،تدارک حمله نظامیتوسط طالبان به ایران را تدارک دیده اندو روزی فرا خواهد رسید که جمهوری اسلامیببیند به پایان خط رسیده ،آنوقت است که سلاح در اختیار افغانهایمقیم ایران خواهند گذاشت ارتش فاطمیون را علیه مردم به خیابانها خواهند فرستاد، ومرزها را باز گذاشته تا یکبار دیگرتاریخ تکرار شود وهمچون محمود افغان به ایران حمله کنندو جنایاتمحمود افغان را تکرا ر کنند،ویکبار دیگر موجودیت سر زمین ایرانیان با خطر جدی مواجه شود،اولین آکسیون آخوندها و  سپاهاستفاده از افغانهای طالبانی و شرکت دادن آنها در تشییع پیکر سوخته قاتلی بنام رئیسی در مشهد که طبق گفته عوامل رزیم بیش از یکصد هزار نفر از پیکر جزغاله شده اودر خاکساریش ،شرکت کردند.

اتحاد حزب الهی ها ،آخوندهاوعوامل امنیتی رژیم برای بقای خود با داعش و طالبان در مسیر خراب کردن  و به عقب بردن سطح فکر مترقی و پیشروی ایرانیان ،متحد خواهند شد،مردم باید تا دیر نشده براندازی رژیم را انجام دهند و عوامل حزب الهی را از قدرت پائین بکشند، بهر حال عملکرد این سه جریان ارتجاعی ثابت کرده که هیچ تفاوتی با هم ندارندو همه خود را امت اسلام مینامند.

 

سیرک "انتخاباتها "در 45 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی:

از بنی صدر گرفته تا رئیسی همه دست نشانده خمینی و خامنه ای بودند و در آخرین "انتخابات" فقط 3% مردم در انتصابات رژیم شرکت کردند،اما اگر ازطرفداران بنی صدر پرسیده شود که بنی صدر چطور انتخابشد و چقدر رای آورد میگویند مردم به او رای دادند و تنها رئیس جمهور منتخب مردم بود،

چطوره که مردم در انتخاب بنی صدر انسانهای آزاده ای بودند و به او رای دادند اما  از دوحالت خارج نیست یا طرفداران امروز بنی صدر خائن بمنافع مردم هستند یا طبق اسناد موجود هنوز بدنبال انقلاب اسلامی از نوع بنی صدری میباشند،در تاریخ نکبتبار جمهوری اسلامی و انتخاباتهئیکه انجام گرفته ساخته و پرداخته جانیانی مانند خمینی و خامنه ای بوده و بدون خواست این دو جانی کسی نمیتوانسته بکاخ پاستور ورود کند، این دو جنایتکار هر فردی را خواسته اند از صندوق بیرون آورده اند،تازه اگردروغها ی مفت طرفداران بنی صدر را بپذیریمکه او با رای مردم مستقل رئیس جمهور شد ،ولی افکار پوسیده و اسلامی او را که نمیتوانند حاشا کنندکه بوسیله این افکار عقب مانده و ارتجاعی در حقیقت میخواست بر خر مراد سوار شود که عملکردش را در جنایات مرتکب شده در دانشگاه و در کردستان که اظهر و من الشمس است،و با این عقاید پوسیده اسلامی مردم را به این روز کشاندن ، اگر امروز84% مردم مخالف رزِیم اسلامی هستند اما تعداد انگشت شماربنی صدری هنوز بدنبال پیاده کردن اسلام فقاهتی هستند، و توانسته اند افرادی را گول بزنند و با هم همکار یکنند، چطور است که اگر دیروزدر انتصابات مردم به عنصر مرتجع و نوکر صفتی مانند بنی صدر رای دادند و خیانت بخود کردند امروز اما به آگاهی نسبی دست یافته اند و کلیت اسلام را به زیر سئوال برده و دیگر اعتقادی به اسلام ضد ایرانی ندارند، امروز باید هشدار به آن کسانیکه هنوز با عوامل ارتجاعی اسلام بنی صدری همکاری و همسازی میکنند ،باید گفت  یا از جنایات انها و اسلام بی خبرند که چنین نیست و البته میدانند که ماهیت اسلام امروز چیست یاهنوز ریشه های اسلام در خود انها هست که باید اینگونه افراد را شناسائی و افشاء کرد و اگر نه و اینطور نیستاز عوامل اسلامی که در خدمت نابودی ایران هستند دوری گزینند،و از واقعیت جامعه و  مردم مخالف اسلام پشتیبانی کنند و جانبدار یک انتخابات آزاد باشند که تا نظام اسلامی بر اریکه قدرت سوار است انتخابات آزاد نمیتواند باشد،تا زمانیکه جمهوری کثیف و آدم کش اسلامی حاکم است باید از هر نیروی اسلامی دوری کرد، البته دینمداری انسانها مسئله خصوصی آنهاست و به سیاست و سرنوشت مردم ربطی ندارد،البته نباید فراموش کرد که دیگران بی نقص هستند اکثر اندیشکده هایوابسته به اندیشکده های بگین سادات و اسرائیل هستند و افراد شناخته شده آنها در طول زمان به اسرائیل رفت و آمد دارند و از حقوق بشر حرف میزنند، آن کسانیکه با اینگونه افرا د  همکاری و همسازیکرده اند اگر اقدام به افشاگری نکنند  ، مرتکب اشتباهی بزرگ شده اند که بخشودنی نیست.

نتیجه:

جماعت ضد ایرانی که پس از قتل عمد رئیسی قاتل که خود را جهت تصاحب پست ریاست جمهوری معرفی کرده اند تا رئیس جمهور 3% شوند،همه ضد ایرانی و امت پرستندو استثنائی هم در آنها نیست،دغدغه خاطرهمه آنها اسلام شیعه است،همه بر سر حفظ نظام تروریستی باهم همفکرند،عرب تبارو بخشنعامل اسرائیل و بدنبال منافع شخصیبودهو ریاکار،برایشان ایران و ایرانی کوچکترین ارزشی ندارد، با باور های فاسد و عقب مانده شیعه گری، این قوم امتی، دزدان ریشو،سرنوشت مردم را به بازی و به تباهی کشیده اند،دزدان سر گردنه اندو بخشن نوکر اسرائیل ،هیچکدام یک برنامه تدوین شده ندارند و نمیتوانند داشته باشند،تنها جهت تصاحب قدرت و کسب ثروتاز راه دزدی  ثروت مردم ، و اگر لازم ببینند همدیگر را خواهند بخاطر قدرت و ثروت کشت،همانطوریکه رئیسی(آبدارچی قاتل)وزیر امور خارجه(نوکر رهبر )استاندار(سپاهی تروریست) امام جمعه(دزد و جانی)را کشتند و دسته جمعی با سیاهی لشکر افغانهای عقب مانده مرگ رئیسی را جشن گرفتند،در آینده نزدیک علاوه بر فاطمیون تروریست  تروریستهای "حماس"،حزب الله لبنانی،تروریستهای عراقی و یمنی و تروریستهای زینبیون در مرگ خامنهای مشترک جشن خواهند گرفت.

مردم در ایران دریافته اند که :نیروهای اسلامی کاندید ریاست جمهوری در کل سازش ناپذیرند – با پلورالیسم رابطه ای ندارند- اصلاح ناپذیرند- ضد ملی اند-ضد جنبش "زن -زندگی-آزادی  اند، همه بر سر حفظ نظام تروریستی اسلامی با هم همفکرند،پس باید رژیم اسلامیشان توسط مردمان ایران سرنگون شود.،آنوقت عده ای اصلاح طلب مدعی مارکسیست در نشستهای تلویزیونی مبلغ شرکت در انتخابات میشوند ننگ ابدی بر چنین افراد منحرف و حامیانشان.

آخرین آمار حکایت از کاندید شدن 76 "مرد"و 4 "زن"  میدهد.

شرکت در "انتخابات" نمایشی یعنی شرکت در جنایات جمهوری  است.

04.05.2024

 

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر